ยื่นแก้ไขฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย เตรียมเปิดรับเที่ยวบินเพิ่ม

การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำเรื่องยื่นแก้ไขฟื้นฟูกิจการเนื่องจากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2564 เป็นต้นมากิจการการบินไทยมีรายได้จากการเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำขนส่งสินค้า สร้างรายได้เพิ่มมากกว่า 41% เมื่อเทียบกับปี 2562 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อสถานการณ์ทางโควิดคลี่คลายลงและมีการผ่อนปรนมาตรการในการควบคุมโรคมากขึ้นทำให้เกิดการจองเที่ยวบินเพิ่มปริมาณอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อเดือน พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมามีจำนวน เที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับส่งสินค้าและสร้างรายได้ให้กับทางการบินไทยมากถึง 2,104 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการ จำหน่ายและการให้เช่าที่เพื่อเป็นการเปิดรับการสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทคิดเป็นมูลค่าโดยรวมมากกว่า 9000 ล้านบาทเป็นตัวประคองกิจการในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยที่ไม่เป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้แต่อย่างใด

การปรับลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ของการบินไทย

ทางการบินไทยได้มีการปรับลดต้นทุนในการใช้ ท่าอากาศยานการซ่อมบำรุงสถานที่และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รวมถึงท่าอากาศยาน ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการบิน และมีการเข้ามาควบคุมช่องทางการหารายได้อื่น ๆ มากขึ้นในรูปแบบของเชิงปฏิรูปในเชิงดิจิทัล

และยังมีการสร้างรายได้ใหม่จากทางอื่น อย่างเช่น การจำหน่ายปาท่องโก๋การบินไทย เปิดให้บริการภัตตาคารอร่อยล้นฟ้า รวมถึงหน่วยธุรกิจครัวการบินที่ยังสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นในช่วงโควิด และยังมีการเปิดให้เช่าเหมาลำสำหรับธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการขนส่งทางอากาศการให้บริการซ่อมบำรุงท่าอากาศยานและเครื่องบินให้บริษัทที่ต้องการในขณะนั้นกลายเป็นรายได้ที่ส่งผลให้ไม่ต้องการสินเชื่อใหม่ในจำนวนมาก

การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังคงพัฒนาต่อไปเพื่อก้าวสำคัญในอนาคตนำเศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ระดับโลกเป็นคำกล่าวของผู้อำนวยการและประธานบริษัทการบินแห่งประเทศไทยที่ยึดถือและยึดมั่นมาโดยตลอด สร้างเศรษฐกิจที่ยังยืนและยังคงให้บริการด้วยใจ บริหารงานด้วยระบบครอบครัวเมื่อสายการบินมีความก้าวหน้าประเทศไทยก็จะก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน

หัวข้อยื่นแก้ไขฟื้นฟูกิจการกับพนักงานพิทักษ์ทรัพย์วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

มีการแยกหัวข้อในการยื่นฟื้นฟูกิจการที่มีรายละเอียดสำคัญหลัก ๆ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

1. มีการจัดสรรสินเชื่อระยะยาวแบบใหม่ที่ไม่เกินหกปีตราสารหนี้ที่มีอายุไม่น้อยกว่าหกปีเป็นจำนวนไม่เกิน 12,500 ล้านบาทนอกจากนี้ทางบริษัทการบินไทยยังได้ขอให้เตรียมการจัดซื้อสินเชื่อหมุนเวียนภายใต้วงเงินไม่เกิน 12,500 ล้านบาทเผื่อไว้

2. แก้ไขรายละเอียดแผนการชำระหนี้เฉพาะกับเจ้าหนี้บางกลุ่มให้มีความชัดเจนและมีสมรรถภาพในการชำระมากขึ้นรวมถึงเพื่อให้มีความคล่องตัวในการทำกิจการอย่างราบรื่นต่อไปในสภาวะที่ธุรกิจการบินได้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้เดิมตามแผนที่ได้รับการแก้ไขในปัจจุบัน

3. เพื่อเป็นการนำหลักทรัพย์ของบริษัทการบินไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดหุ้นซื้อขายหลักทรัพย์ได้อีกครั้งทางสายการบินได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนกว่า 31,500,000,000 หุ้นเพื่อเปลี่ยนจำนวนหุ้นให้เป็นบวกและเพิ่มโครงสร้างทางการเงินให้มีความมั่นคงมากขึ้น

4. และยังมีการปรับแก้รายละเอียดของการชำระหนี้ในบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นข้อเท็จจริงในบางข้อที่ทางบริษัทได้ขอเชิญมาโดยตลอดและได้มีการปรับปรุงแก้ไขในแผนการฟื้นฟูฉบับปัจจุบันนี้

เนื้อหาแผนฟื้นฟูกิจการจากบริษัท การบินไทย

การยื่นแก้ไขฟื้นฟูบริษัทการบินไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนรวมถึงเจ้าหนี้และผู้ถือตราสารหุ้น และที่สำคัญเพื่อเป็นการบอกต่อลูกค้าเกี่ยวกับก้าวสำคัญในครั้งต่อไปของบริษัทการบินไทยที่มั่นคงมากขึ้นและเป็นการวางรากฐานให้กับอนาคตเพื่อสร้างการเติบโตให้กับสายการบินไทยและเป็นการสร้างผลกำไรให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน สำหรับสายการบินแห่งชาติสายการบินที่ชาวไทยภาคภูมิใจที่เป็นตัวกลางสำคัญในการนำรายได้หลักเข้าสู่ประเทศและที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทความสำคัญของทางสายการบินให้มีส่วนในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยที่คาดว่าจะสามารถทำได้ภายในระยะอันสั้นนี้